Analyse

Middels een inventarisatie van enkele uren wordt beoordeeld of de frissewint analyse tot daadwerkelijke besparingen kan leiden. Hiervoor zullen in eerste instantie de aangiften inkomstenbelasting, jaarrekeningen, personeels-gegevens en aangiften vennootschapsbelasting als basis dienen. Deze inventarisatie wordt schriftelijk gerapporteerd.

Mocht dit in uw geval tot verbetering, dan wel kostenbesparing gaan leiden, dan zullen middels een opdrachtbevestiging de afspraken worden vastgelegd. Nadat een interview met de directie dan wel het management heeft plaatsgevonden, zullen de werkzaamheden bij u ter plekke worden uitgevoerd. Ter afronding zal opnieuw een eindrapportage worden opgesteld.

Uw financieel voordeel zal kwantitatief meetbaar en aantoonbaar moeten zijn. De succes-fee wordt bepaald op basis van de aantoonbare besparingen.